Một số hình ảnh nghiệm thu công trình Nhà Xưởng PITCO Bình Dương

 

Ngày cập nhật 2016-11-02 13:29:50